Hírek

Elérhetőségek

Pályázati Felhívás- Inkubátorház

 

 

 

Pályázati felhívás

Ipari létesítmény bérleti jogviszonyban történő hasznosítására

 

A Fülöpjakabi Községgazdálkodási Kft. (székhely: 6116 Fülöpjakab, Alkotmány u. 1., cégjegyzékszám: 03-09-130657, adószám: 25951075-2-03) - továbbiakban Bérbeadó - nyílt pályázatot hirdet a 6116 Fülöpjakab, Petőfi út hrsz: 0235/171 alatt található ipari ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására.

 

        I.          A pályázat tárgya:

 

Inkubátorházak fejlesztése című, TOP-1.1.2-16-BK1-2017-00003 kódszámú felhívásra benyújtott „Inkubátorház létesítése Fülöpjakabon” című pályázaton cégünk, a 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő Fülöpjakabi

Községgazdálkodási Kft. eredményesen vett részt és 503 440 000 Ft támogatásban részesült. A pályázat megvalósítása keretében Fülöpjakabon (hrsz. 0235/171.) egy 1 087 m2 nettó alapterületű, kettős funkciójú ipari ingatlan kerül kialakításra.

 

 1. A továbbiakban „élelmiszeripari üzem” megjelölésű épületrész összesen

149,27 m2 méretű, melyből a hűtőkamra 22,44 m2, az élelmiszermanipulációs rész 111,82 m2, a szociális helyiségek 15,01 m2 területűek. Ezen épületrész nemcsak élelmiszeripari célra használható, hanem feldolgozási, raktározási tevékenység végzésére is alkalmas.

 

 1. A továbbiakban „speciális gépgyártó üzem” megjelölésű épületrész összesen 937,32 m2 méretű, melyből az üzemcsarnok 812,82 m2, a hozzá tartozó irodák és szociális helyiségek 124,5 m2-t foglalnak el.  

 

Ezen épületrész a korábbi bérleti pályázat során sikeresen bérlőre talált, így jelenleg nem pályázható.

 

Pontos elrendezést és méreteket a mellékletként feltöltött „Földszinti alaprajz” tartalmazza.

 

Inkubációs szolgáltatásként a Bérbeadó vállalja az ingatlanhoz tartozó zöldterületek karbantartását és alapfokú őrzés-védelem kialakítását.

Az épület tetejére felszerelésre kerül egy 50 kW-os napelem rendszer, melynek termeléséből a speciális gépgyártó üzem minimum 70%-os, az élelmiszeripari üzem minimum 30%-os arányban részesedik. 

Az épület vasbeton tartószerkezetű, szendvicspanel fegyverzetű. Az ingatlan összközművesített, szükség esetén 3x100 A áll rendelkezésre. Padlófűtés kerül kialakításra, a melegvíz előállításáról gázkazánok gondoskodnak. A közműszolgáltatókkal Bérbeadó köt szerződést, a fogyasztást almérők alapján számolja ki és számlázza tovább a Bérlőnek. Az épületben keletkező szennyvíz a telken kialakított tisztító tározóba kerül. A csarnok akadálymentesített, mellette 12 db gépkocsi parkoló és biciklitárolók kerülnek kialakításra.

 

Az ingatlan az M5-ös autópálya kiskunfélegyházi lejárójától 6,5 km-re Kecskeméttől 18 km-re, Kiskunfélegyházától 9,5 km-re található. 

 

        II.         Pályázati feltételek

 

Lehetséges pályázók köre: 

 

Olyan mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak, amelyek a betelepülés időpontjában induló vállalkozásnak minősülnek. 

 

Induló vállalkozásnak tekintendő az a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis- és középvállalkozás, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre. Jogi forma szerint: jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely - tőzsdén nem jegyzett, - nem összefonódás útján jött létre, - még nem osztott fel nyereséget. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az öt éves periódus kezdete a gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.

 

 

Ajánlatok beadása:

 

Email-ben a fulopkekozseggazdkft@gmail.com címre elküldve.

 

A beadás határideje: 2022. február 16. 12:00 óra. Hiánypótlásra egy alkalommal, az ajánlatkérő értesítését követő három napon belül van lehetőség.

Az ajánlattevő az ajánlatát a jelen felhívás mellékletét képező helyiségbérleti pályázati nyomtatványon köteles megadni és a mellékelt két nyilatkozatot kitöltve, az ajánlattal együtt elküldeni.

Az ajánlat kötelező tartalmi elemei, melyek nélkül az ajánlat érvénytelen:

Az ajánlatokat név feltüntetése mellett, hivatalos cégszerű aláírással ellátva kérjük beadni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott havi bérleti díjat, a bérlet időtartamát és a helyiségben folytatni kívánt tevékenység megjelölését. 

 

 1. A bérlettel kapcsolatos információk

 

A bérleti jogviszony tervezett kezdete: 2022. április 01. Amennyiben a használatbavételi engedélyt az építésügyi hatóság adott időpontig nem adja ki, úgy a bérleti jogviszony kezdete a használatbavételi engedély kiállítását követő nap. A Bérbeadó nem vállal felelősséget az ebből adódó költségekért, de minden tőle elvárható módon elősegíti, hogy a fenti időpontban az ingatlant használatba lehessen venni.

 

A bérleti jogviszony időtartama: maximum 5 év

 

Minimálisan ajánlható bérleti díj:

 

                        -     „Élelmiszeripari üzem”: 1.000 Ft/m2/hó + áfa

 

A bérleti díj évente a KSH által kiadott fogyasztói árindex mértékével változik, minden évben január 01. napjára visszamenőleges hatállyal, azzal a kikötéssel, hogy a bérleti díj emelkedésének a mértéke a 10 %-ot nem haladhatja meg évente.

 

 1. A pályázatok elbírálása

 

Bírálati szempontok:

 

Bérbeadó az érvényes pályázatok közül a megajánlott bérleti díj és a futamidő szorzataként meghatározható várható bérleti díjbevétel mértéke alapján hirdet nyertest. Ha több pályázónál azonos a díjbevétel mértéke, akkor a rangsor a pályázat beérkezésének időpontja alapján kerül megállapításra.

Eredményhirdetés:

  1. Bérbeadó legkésőbb 2022.02.23-ig értesíti a nyertes pályázókat a döntésről. 

Ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsulna, vagy a szerződés megkötése után a nyertes a szerződésben foglaltakat nem teljesíti és ezért a Bérbeadó a szerződéstől elállt, vagy a felek felbontották azt, úgy a Bérbeadó - a pályázati eljárás hivatalos eredményét figyelembe véve – jogosult a pályázati eljárásban második legkedvezőbb érvényes ajánlattevővel szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni.

 

 1. A bérleti szerződésre vonatkozó információk

 

Mivel az ingatlan pályázati források felhasználásával épül fel, így a Bérleti szerződéstervezetet a Bérbeadónak az Irányító Hatósággal jóvá kell hagyatnia. A bérleti szerződés csak ezután köthető meg. A Bérbeadónak a jóváhagyás folyamatára semmilyen ráhatása nincs, így semmilyen felelősség nem terheli a jóváhagyás esetleges elhúzódása miatt.

 

  1. bérleti szerződés a jelen pályázati felhívás mellékletét képező szerződéstervezet szerint kerül megkötésre. A szerződéstervezetben foglalt érdemi rendelkezések megtárgyalására, módosítására nincs lehetőség.

 

A pályázat nyertese az ajánlatában megajánlott összegű bérleti díjon köteles megkötni a bérleti szerződést. 

 

A bérleti szerződés hatálybalépésének feltétele 3 havi nettó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék (kaució) megfizetése.  

 

A meghirdetett helyiségekre a bérleti díjfizetési kötelezettségének kezdete megegyezik a bérleti időszak kezdetével.

 

 

 1. Egyéb információk

 

Az ingatlanon nem végezhető olyan beruházás, amely az épület szerkezeti átalakításával jár. A helyiségeket a szerződés megszűnésével rendeltetésre alkalmas állapotban a szerződésben meghatározottak szerint kell visszaadni.

 

A bérleti jog harmadik félre nem ruházható át, albérletbe nem adható.

 

A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi díjakat. 

 

Bővebb információ a bérleti szerződéstervezetben található.

 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Burján Szilárd ügyvezetőnél a 

+36 20 397 1163-as telefonszámon, vagy email-ben a fulopkekozseggazdkft@gmail.com címen.

 

Mellékletek: 

 

  1. Nyilatkozat köztartozás mentességről és kizáró okokról
  2. Nyilatkozat induló vállalkozás fogalmára vonatkozó megfelelésről
  3. Helyiségbérleti pályázati nyomtatvány
  4. Bérleti szerződés tervezet – élelmiszeripari üzem
  5. Földszinti alaprajz

 

       

 

 

 

 

Nyilatkozat köztartozás mentességről és kizáró okokról

 

 

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy 

 • társaságunk szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy nem szerepel ugyan, de esedékes köztartozása nincs.
 • az általam jegyzett céggel szemben NEM állnak fenn az alábbiak:
  1. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
  2. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
  3. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

 

 

........................................., 2021. év ..................... hó ........ nap

 

 

            ……………………………………….          cégszerű aláírás Nyilatkozat induló vállalkozás fogalmára vonatkozó megfelelésről

 

 

 

Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy 

társaságunk a betelepülés időpontjában (várhatóan 2022.03.01.) az alábbi meghatározás szerint induló vállalkozásnak minősül.

 

 

Induló vállalkozásnak tekintendő az a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis- és középvállalkozás, amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre. Jogi forma szerint: jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely - tőzsdén nem jegyzett, - nem összefonódás útján jött létre, - még nem osztott fel nyereséget. Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az öt éves periódus kezdete a gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.

 

 

 

 

 

Kelt: 

 

 

 

            ……………………………………….          cégszerű aláírás Helyiségbérleti pályázati nyomtatvány

 

 

 

 

Név:

 

Megpályázott épületrész megnevezése: „élelmiszeripari üzem”

 

Megajánlott havi nettó bérleti díj (Ft/m2):

 

Bérlet időtartama hónapokban (max. 60):

 

A helyiségben folytatni kívánt tevékenység:

 

 

 

 

Kelt: 

 

 

 

            ……………………………………….          cégszerű aláírás